Investiční modely

V procesu metody investování Gutmann je možné systematickým spojováním názoru společnosti Gutmann na trh s faktory specifickými pro klienta docílit investičního výsledku odpovídajícího potřebám klienta. Banka k tomu používá tři různé modely investování.

Fundamentální model


Při aplikaci fundamentálního modelu se rozhoduje podle názoru společnosti Gutmann a přihlíží se ke klientem zadaným omezením. Základem modelu jsou tyto faktory:

 • ­realizace a kontinuální přizpůsobování na základě expertizy a selektivního procesu společnosti Gutmann
 • ­silná individualizace při realizaci s ohledem mimo jiné na fondy, jednotlivé tituly a dividendovou strategii
 • ­aplikace fundamentálních faktorů k odhadu národohospodářské situace a s tím spojeného vývoje na finančních trzích
 • ­zohlednění mikroekonomických a makroekonomických faktorů od zisku společnosti po očekávanou inflaci
 • ­vliv vlastních indikátorů k lepšímu odhadu vývoje konjunktury na úrovni zemí G7
 • ­poradenské služby externích výzkumných partnerů předních světových poskytovatelů nezávislých globálních investičních analýz, mimo jiné BCA (Bank Credit Analyst), GaveKal a Woody Brock ze SED (Strategic Economic Decisions)

Kvantitativní model


Kvantitativní model je založen na matematickém alokačním modelu prof. Gerda Infangera ze Stanfordské univerzity. Model operuje v taktických pásmech a je rozšiřován o příležitosti, které zadá Gutmann. Model charakterizují tyto aspekty:

 • ­Duální struktura portfolia:
  • ­investování ve výši 90 procent podle matematického alokačního modelu do fondů zvolených společností Gutmann, které jsou měsíčně upravovány
  • ­pokrytí ostatních témat, regionů a tříd majetku ve výši 10 procent podle uvážení společnosti, které nejsou obsaženy v matematickém alokačním modelu (kontinuální úpravy, zvláštní zohlednění strategií ke snížení kolísání hodnoty a rozpoznávání šancí)
 • ­optimalizace podstoupeného rizika
 • ­snížení potencionálního poklesu prostřednictvím vysoké diverzifikace
 • ­kontinuální sledování dosahování cíle a aktuální a flexibilní reakce na aktuální změny trhu
 • ­výběr podfondu podle přesné analýzy s přihlédnutím ke kvantitativním a kvalitativním kritériím hodnocení

Zajišťovací model


Zajišťovací model spočívá stejně jako kvantitativní model v matematickém alokačním modelu prof. Gerda Infangera ze Stanfordské univerzity. Vedle aktivního řízení rizik (risk management) se vyznačuje nárokem na definovaný maximální možný pokles. Model zahrnuje tyto aspekty:

 • ­zcela matematický alokační model do výlučně vysoce likvidních tříd majetku prostřednictvím ETF a jednotlivých dluhopisů
 • ­zohlednění historických výkonů jednotlivých tříd majetku a jejich vzájemné korelace
 • ­vysoká aktivita alokačních rozhodnutí na měsíční bázi
 • ­odchylka od benchmarku ve zřetelné výši, ale s řízeným rizikem
 • ­omezení možného poklesu kurzu od příslušného historicky nejvyššího kurzu jako nejdůležitější kritérium (risk management)

X